skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On nanostructured molybdenum-copper composites produced by high-pressure torsion.(Metals)

Rosalie, Julian M. ; Guo, Jinming ; Pippan, Reinhard ; Zhang, Zaoli

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(16), p.9872(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1142-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...