skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A generalized user interface for applications programs

Bass, Leonard ; Bunker, Ralph

Communications of the ACM, 01 December 1981, Vol.24(12), pp.796-800 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/358800.358802

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...