skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effects of phase transformation on the microstructure and mechanical behavior of FeNiMnCr.sub..75Al.sub. x high-entropy alloys.(Report)

Li, Rongbin ; Zhang, Weiwei ; Zhang, Yong ; Liaw, Peter K.

Materials Science & Engineering A, May 16, 2018, Vol.725, p.138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2018.04.007

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...