skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Immagini, dati e metadati: quando la foto diventa smart picture. La Visual Research e la fotografia georeferenziata

Losacco, Giuseppe

SocietaMutamentoPolitica, 2016, Vol.7(14), p.251(16) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.13128/SMP-19705

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...