skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Coagulation performance and membrane fouling of polyferric chloride/epichlorohydrin--dimethylamine in coagulation/ultrafiltration combined process

Sun, Shenglei ; Yang, Zhonglian ; Huang, Xin ; Bu, Fan ; Ma, Defang ; Dong, Hongyu ; Gao, Baoyu ; Yue, Qinyan ; Wang, Yan ; Li, Qian

Desalination, Feb 2, 2015, Vol.357, p.163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164 ; DOI: 10.1016/j.desal.2014.11.031

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...