skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An efficient service selection framework for pervasive environments.(Author abstract)

Silas, Salaja ; Rajsingh, Elijah Blessing ; Ezra, Kirubakaran

International Journal of Wireless and Mobile Computing, April 3, 2013, Vol.6(1), p.80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-1084

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...