skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Optimization of sample preparation by central composite design for multi-class determination of veterinary drugs in bovine muscle, kidney and liver by ultra-high-performance liquid chromatographic-tandem mass spectrometry.(Report)

Rizzetti, Tiele M. ; de Souza, Maiara P. ; Prestes, Osmar D. ; Adaime, Martha B. ; Zanella, Renato

Food Chemistry, April 25, 2018, Vol.246, p.404 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146 ; DOI: 10.1016/j.foodchem.2017.11.049

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...