skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Profiles and drivers of antibiotic resistance genes distribution in one-stage and two-stage sludge anaerobic digestion based on microwave-H.sub.2O.sub.2 pretreatment.(Report)

Zhang, Junya ; Liu, Jibao ; Wang, Yawei ; Yu, Dawei ; Sui, Qianwen ; Wang, Rui ; Chen, Meixue ; Tong, Juan ; Wei, Yuansong

Bioresource Technology, 2017, Vol.241, p.573 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2017.05.157

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...