skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The ultrahigh charpy impact toughness of forged AlxCoCrFeNi high entropy alloys at room and cryogenic temperatures.(Report)

Li, Dongyue ; Zhang, Yong

Intermetallics, 2016, Vol.70, p.24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-9795 ; DOI: 10.1016/j.intermet.2015.11.002

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...