skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Protein complex identification through Markov clustering with firefly algorithm on dynamic protein--protein interaction networks.(Report)

Lei, Xiujuan ; Wang, Fei ; Wu, Fang-Xiang ; Zhang, Aidong ; Pedrycz, Witold

Information Sciences, Feb 1, 2016, Vol.329, p.303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0255 ; DOI: 10.1016/j.ins.2015.09.028

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...