skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Influence of aqueous milling duration on the sintered WC-10Co hard metal powders.(Metals)

Chicinas, H. F. ; Marinca, T. F. ; Gaaaaaea Tze, ; Eckert, A. ; Popa, C. O.

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(4), p.2901(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1701-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...