skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluation of segregation in Roman sestertius coins.(Metals)

Herringer, Susan N. ; Ryzewski, Krysta ; Bilheux, Hassina Z. ; Bilheux, Jean-Christophe ; Sheldon, Brian W.

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(3), p.2161(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1629-x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...