skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A machine learning approach for predicting CRISPR-Cas9 cleavage efficiencies and patterns underlying its mechanism of action.(Research Article)(Report)

Abadi, Shiran ; Yan, Winston X. ; Amar, David ; Mayrose, Itay

PLoS Computational Biology, Oct 16, 2017, Vol.13(10), p.e1005807 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-734X ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1005807

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...