skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Protein abundances can distinguish between naturally-occurring and laboratory strains of Yersinia pestis, the causative agent of plague.(Research Article)(Report)

Merkley, Eric D. ; Sego, Landon H. ; Lin, Andy ; Leiser, Owen P. ; Kaiser, Brooke L. Deatherage ; Adkins, Joshua N. ; Keim, Paul S. ; Wagner, David M. ; Kreuzer, Helen W.

PLoS ONE, August 30, 2017, Vol.12(8), p.e0183478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0183478

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...