skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Human aspects of ubiquitous computing: a study addressing willingness to use it and privacy issues.(Report)(Author abstract)

Lopez, Gustavo ; Marin, Gabriela ; Calderon, Marta

Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2017, Vol.8(4), p.497(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1868-5137 ; DOI: 10.1007/s12652-016-0438-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...