skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Clinical Data Analytics With Time-Related Graphical User Interfaces: Application to Pharmacovigilance.(Author abstract)

Ledieu, Thibault ; Bouzille, Guillaume ; Polard, Elisabeth ; Plaisant, Catherine ; Thiessard, Frantz ; Cuggia, Marc

Frontiers in Pharmacology, August 30, 2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1663-9812 ; DOI: 10.3389/fphar.2018.00717

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...