skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

T Follicular Helper Cells Mediate Expansion of Regulatory B Cells via IL-21 in Lupus-Prone MRL/lpr Mice.(Research Article)

Yang, Xue ; Yang, Ji ; Chu, Yiwei ; Wang, Jiucun ; Guan, Ming ; Zhu, Xiaoxia ; Xue, Yu ; Zou, Hejian

PLoS ONE, April 24, 2013, Vol.8(4), p.e62855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0062855

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...