skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Engineering adaptive model-driven user interfaces.(Technical report)

Yijun Yu ; Bandara, Arosha K. ; Akiki, Pierre A.

IEEE Transactions on Software Engineering, 2016, Vol.42(12), p.1118(30) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-5589

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...