skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sustainable polymers from renewable resources.(Report)

Zhu, Yunqing ; Romain, Charles ; Williams, Charlotte K.

Nature, Dec 15, 2016, Vol.540(7633), p.354(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; DOI: 10.1038/nature21001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...