skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phase selection of titanium boride in copper matrix composites during solidification.(Original Paper)

Jiang, Yihui ; Li, Dan ; Liang, Shuhua ; Zou, Juntao ; Liu, Feng

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(5), p.2957(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-016-0592-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...