skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

New early Pleistocene hominin teeth from the Swartkrans Formation, South Africa

Pickering, Travis Rayne ; Heaton, Jason L. ; Sutton, Morris B. ; Clarke, Ron J. ; Kuman, Kathleen ; Senjem, Jess Hutton ; Brain, C.K.

Journal of Human Evolution, 2016, Vol.100, p.1(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2484 ; DOI: 10.1016/j.jhevol.2016.08.005

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...