skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Broadening the understanding of social presence: Implications and contributions to the mediated communication and online education

Kim, Jihyun ; Song, Hayeon ; Luo, Wen

Computers in Human Behavior, 2016, Vol.65, p.672(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2016.07.009

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...