skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Marine and terrestrial foods as a source of brain-selective nutrients for early modern humans in the southwestern Cape, South Africa

Kyriacou, K. ; Blackhurst, D.M. ; Parkington, J.E. ; Marais, A.D.

Journal of Human Evolution, 2016, Vol.97, p.86(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2484 ; DOI: 10.1016/j.jhevol.2016.04.009

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...