skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Granular data imputation: A framework of Granular Computing

Zhong, Chunfu ; Pedrycz, Witold ; Wang, Dan ; Li, Lina ; Li, Zhiwu

Applied Soft Computing Journal, 2016, Vol.46, p.307(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1568-4946 ; DOI: 10.1016/j.asoc.2016.05.006

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...