skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The discordant pleasures of everyday eating: Reflections on the social gradient in obesity under neo-liberalism

Bissell, Paul ; Peacock, Marian ; Blackburn, Joanna ; Smith, Christine

Social Science & Medicine, 2016, Vol.159, p.14(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2016.04.026

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...