skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Discriminative sparse subspace learning and its application to unsupervised feature selection

Zhou, Nan ; Cheng, Hong ; Pedrycz, Witold ; Zhang, Yong ; Liu, Huaping

ISA Transactions, 2016, Vol.61, p.104(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-0578 ; DOI: 10.1016/j.isatra.2015.12.011

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...