skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Frequency of monoclonal B-cell lymphocytosis in relatives of patients with chronic lymphocytic leukemia.(texto en ingles)(Resumen de autor)

Gracia, Rossana Villegas ; Alzate, Catalina Franco ; Henao, Javier Rendon ; Hernandez, Jose Domingo Torres ; Arbelaez, Patricia Elena Jaramillo

Colombia Medica, 2016, Vol.47(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1657-9534

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...