skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An evaluation for harnessing low-enthalpy geothermal energy in the Limpopo province, South Africa.(Research Article)

Dhansay, Taufeeq ; de Wit, Maarten ; Patt, Anthony

South African Journal of Science, 2014, Vol.110(3-4), p.88(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-2353 ; DOI: 10.1590/sajs.2014/20130282

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...