skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Influence of the Pressure Difference and Door Swing on Heavy Contaminants Migration between Rooms.(Report)

Hendiger, Jacek ; Chludzinska, Marta ; Zietek, Piotr

PLoS ONE, May 12, 2016, Vol.11(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0155159

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...