skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A unique fingerprint? Factors influencing attitudes towards science and technology in South Africa.(Research Letter)(Report)

Guenther, Lars ; Weingart, Peter

South African Journal of Science, 2016, Vol.112(7-8), p.129(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-2353 ; DOI: 10.17159/sajs.2016/20160093

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...