skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Gamification of Learning Deactivates the Default Mode Network.(Brief article)(Abstract)

Howard-Jones, Paul A. ; Jay, Tim ; Mason, Alice ; Jones, Harvey

Frontiers in Psychology, Jan 7, 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1664-1078 ; DOI: 10.3389/fpsyg.2015.01891

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...