skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effects of being watched on resource acquisition in chimpanzees and human children

Engelmann, Jan M. ; Herrmann, Esther ; Tomasello, Michael

Animal Cognition, 2016, Vol.19(1), p.147(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1435-9448 ; DOI: 10.1007/s10071-015-0920-y

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...