skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An 'authoritarian nexus'? China's alleged special relationship with autocratic states in Latin America/?Un 'nexo autoritario'? Supuesta relacion especial de China con Estados autocraticos de America Latina.(Report)

Brand, Alexander ; Mcewen-Fial, Susan ; Muno, Wolfgang

European Review of Latin American and Caribbean Studies/ Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, 2015, Issue 99, p.7(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-0608 ; DOI: 10.18352/erlacs.9588

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...