skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Near-surface correction on seismic and gravity data.(Report)

Bychkov, S. ; Mityunina, I. Y.

Journal of Earth Science, 2015, Vol.26(6), p.851(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-487X ; DOI: 10.1007/s12583-015-0546-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...