skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The general theory of decisions

Aliev, R.A. ; Pedrycz, Witold ; Kreinovich, V. ; Huseynov, O.H.

Information Sciences, Jan 10, 2016, Vol.327, p.125(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0255 ; DOI: 10.1016/j.ins.2015.07.055

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...