skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Calorimetric glass transition in a mean-field theory approach.(PHYSICS)(Report)

Mariani, Manuel Sebastian ; Parisi, Giorgio ; Rainone, Corrado

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Feb 24, 2015, Vol.112(8), p.2361 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1500125112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...