skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Influence of Bridgman solidification on microstructures and magnetic behaviors of a non-equiatomic FeCoNiAlSi high-entropy alloy

Zuo, Tingting ; Yang, Xiao ; Liaw, Peter K. ; Zhang, Yong

Intermetallics, 2015, Vol.67, p.171(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-9795

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...