skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Proper generalized decomposition for parameterized Helmholtz problems in heterogeneous and unbounded domains: Application to harbor agitation

Modesto, David ; Zlotnik, Sergio ; Huerta, Antonio

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Oct 1, 2015, Vol.295, p.127(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7825

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...