skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The age and history of the lithospheric mantle of the Siberian craton: Re-Os and PGE study of peridotite xenoliths from the Obnazhennaya kimberlite.(Report)

Ionov, Dmitri A. ; Carlson, Richard W. ; Doucet, Luc S. ; Golovin, Alexander V. ; Oleinikov, Oleg B.

Earth and Planetary Science Letters, Oct 15, 2015, Vol.428, p.108(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-821X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...