skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sight-threatening intraocular pressure due to an upper arm dialysis fistula

Kiernan, Miles ; Bhogal, Maninder ; Wong, Ken ; Sivaprakasam, Rajesh ; Ashman, Neil ; Ali, Nadeem

The Lancet, July 4, 2015, Vol.386(9988), p.101(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...