skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of Genome and Environment on Metabolic and Inflammatory Profiles

Sirota, Marina ; Willemsen, Gonneke ; Sundar, Purnima ; Pitts, Steven J. ; Potluri, Shobha ; Prifti, Edi ; Kennedy, Sean ; Ehrlich, S. Dusko ; Neuteboom, Jacoline ; Kluft, Cornelis ; Malone, Karen E. ; Cox, David R. ; de Geus, Eco J. C. ; Boomsma, Dorret I.

PLoS ONE, April 8, 2015, Vol.10(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...