skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Quantitative targeted absolute proteomics of rat blood-cerebrospinal fluid barrier transporters: comparison with a human specimen.(Report)

Uchida, Yasuo ; Zhang, Zhengyu ; Tachikawa, Masanori ; Terasaki, Tetsuya

Journal of Neurochemistry, 2015, Vol.134(6), p.1104(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3042

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...