skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comparative efficacy and safety of blood pressure-lowering agents in adults with diabetes and kidney disease: a network meta-analysis

Palmer, Suetonia C ; Mavridis, Dimitris ; Navarese, Eliano ; Craig, Jonathan C ; Tonelli, Marcello ; Salanti, Georgia ; Wiebe, Natasha ; Ruospo, Marinella ; Wheeler, David C ; Strippoli, Giovanni F M

The Lancet, 23 May 2015, Vol.385(9982), pp.2047-2056 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(14)62459-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...