skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sexithiophene ultrathin films on passivated Si(001) surfaces: Growth and electronic structure

Ohno, S. ; Tanaka, H. ; Tanaka, K. ; Takahashi, K. ; Tanaka, M.

Organic Electronics, 2015, Vol.25, p.170(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1566-1199

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...