skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A water resources simulation gaming model for the Invitational Drought Tournament

Wang, K. ; Davies, E.G.R.

Journal of Environmental Management, Sept 1, 2015, Vol.160, p.167(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4797

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...