skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A facile route to [gamma]-nitro imidates via four-component reaction of alkynes with sulfonyl azides, alcohols, and nitroolefins.(Report)

Wangze Song ; Wei Lu ; Jing Wang ; Ping Lu ; Yanguang Wang

Journal of Organic Chemistry, May 21, 2010, Vol.75(10), p.3481-3483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3263

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...