skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hydrogeochemistry and pollution effects of an aquifer in Quaternary loess like sediments in the landfilling area of Mar del Plata, Argentina

Martínez, Daniel E ; Osterrieth, Margarita

Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia, 01 March 2013, Issue 66, pp.9-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120-6230 ; E-ISSN: 2422-2844

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...