skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mineral phases and metals in baghouse dust from secondary aluminum production

Huang, Xiao-Lan ; Badawy, Amro M. El ; Arambewela, Mahendranath ; Adkins, Renata ; Tolaymat, Thabet

Chemosphere, 2015, Vol.134, p.25(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...