skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Remediation trials for hydrocarbon-contaminated soils in arid environments: Evaluation of bioslurry and biopiling techniques

Smith, Euan ; Thavamani, Palanisami ; Ramadass, Kavitha ; Naidu, Ravi ; Srivastava, Prashant ; Megharaj, Mallavarapu

International Biodeterioration & Biodegradation, 2015, Vol.101, p.56(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0964-8305

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...