skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

First measurement of the heat effect of the grain boundary wetting phase transition.(IIB 2010)

Straumal, B.B. ; Kogtenkova, O.A. ; Protasova, S.G. ; Zieba, P. ; Czeppe, T. ; Baretzky, B. ; Valiev, R.Z.

Journal of Materials Science, June 15, 2011, Vol.46(12), p.4243(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...